REGULAMIN SKLEPU

I. Podstawowe pojęcia

1. Sprzedający - ANMIT S.C. 71-147 Szczecin ul. Adama Mickiewicza 132, NIP: 8513086459, REGON: 320656017.
2. Zamawiający - osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać zamówienia lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).
3. Sklep Internetowy/Sklep - serwis internetowy dostępny pod adresem www.kyoSHOP.pl, za pośrednictwem którego Zamawiający może zakupić od Sprzedającego Towary.
4. Towary - rzeczy ruchome, prezentowane w Sklepie Internetowym, mogące być przedmiotem umowy sprzedaży.
5. Formularz Rejestracji - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Zamawiający podając swoje dane osobowe, tworzy konto użytkownika, przy użyciu którego może dokonywać zakupu Towarów.
6. Formularz Zamówienia - usługa dostępna na stronie internetowej Sklepu, za pomocą której Zamawiający nie posiadający konta użytkownika, może dokonać zakupu Towarów.

II. Postanowienia ogólne

1. Sklep internetowy kyoSHOP prowadzony jest przez ANMIT S.C. 71-147 Szczecin ul. Adama Mickiewicza 132, NIP: 8513086459, REGON: 320656017.
2. kyoSHOP oferuje drukarki, kopiarki oraz inne urządzenia, materiały eksploatacyjne w szczególności marki Kyocera.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania pomiędzy Sprzedającym a Zamawiającymi umów sprzedaży Towarów, przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz korzystania przez Zamawiających ze sklepu internetowego kyoSHOP, dostępnego pod adresem internetowym www.kyoSHOP.pl
4. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422-j.t. ze zm.). Regulamin skierowany jest do wszystkich Zamawiających Sklepu Internetowego. Zamawiający zobowiązany jest do przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu. Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.
5. Wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu, odnoszące się do towarów (łącznie z cenami), nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego lecz zaproszenie do zawarcia umowy określone w art.71 Kodeksu Cywilnego.
6. Zdjęcia Towarów umieszczane są na stronie Sklepu Internetowego w celach przykładowych i służą prezentacji konkretnie wskazanych na nich modeli.
7. Specyfikacja techniczna Towarów może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.
8. W celu poprawnego wyświetlania strony sklepu wymagana jest najnowsza przeglądarka Internet Explorer. Inne przeglądarki (np. Mozilla Firefox, Opera, Safari, Chrome, Netscape) nie gwarantują poprawnego wyświetlania wszystkich elementów strony.

III. Warunki korzystania ze sklepu internetowego

1. Warunkiem korzystania z usług Sklepu Internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje treść regulaminu.
2. Do złożenia zamówienia konieczne jest założenie konta Klienta poprzez wypełnienie formularza znajdującego się na stronie sklepu i zalogowanie się do systemu.
3. Informacje podane w Formularzu Rejestracji oraz w Formularzu Zamówień powinny być zgodne z prawdą oraz aktualne. W przypadku podania informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych, Sprzedający nie ma obowiązku realizowania Zamówienia.
4. Zamawiający zobowiązany jest w szczególności do:
a) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nie powodujący zakłóceń w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;
b) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z przyjętymi w danym zakresie zwyczajami;
c) korzystania z usług oferowanych przez Sprzedającego w sposób nieuciążliwy dla pozostałych Zamawiających oraz dla Sprzedającego;
d) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu Internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego.
5. Sprzedający może pozbawić Zamawiającego prawa korzystania z serwisu, w przypadku podania nieprawdziwych danych w Formularzu Rejestracji lub Formularzu Zamówień lub w przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązków, o których mowa w punkcie 4 powyżej. Zamawiający, który został pozbawiony prawa do korzystania z usług Sklepu Internetowego, nie może dokonać ponownej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
6. Biuro firmy ANMIT S.C. jest do Państwa dyspozycji w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 ? 16:00 pod numerem telefonu 801 000 741.

IV. Składanie zamówień

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w piątek po godz. 11.00 oraz w sobotę, niedzielę i święta będą rozpatrywane w następnym dniu roboczym. Za dzień roboczy uważa się dzień od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 do 16:00 z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy.
2. Skuteczne dokonanie zamówienia możliwe jest jedynie w przypadku, gdy wybrany przez Zamawiającego Towar jest dostępny w magazynie Sprzedającego. Zamówienia, których nie uda się potwierdzić w ciągu 3 dni roboczych nie będą realizowane - zostaną anulowane.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub częściowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedający skontaktuje się z Zamawiającym w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji zamówienia. Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem. Zamówienia są realizowane według kolejności ich otrzymania.
4. Każde zamówienie przyjęte do realizacji zostanie potwierdzone drogą elektroniczną. Po otrzymaniu ww. potwierdzenia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Zamawiającego Towarów.
5. Zamawiający może dokonać zmiany w zamówieniu, które zostało potwierdzone, anulować je - jedynie telefonicznie, dzwoniąc do biura firmy ANMIT S.C. pod numer 801 000 741.
6. Towar zamówiony, który został wysłany na adres Zamawiającego nie może być anulowany, z tym że Konsumentom przysługują uprawnienia wskazane w pkt VII niniejszego regulaminu.

V. Ceny. Dokonywanie płatności.

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do indywidualnej wyceny ofertowej dla konkretnego Zamawiającego w związku ze złożonym zapytaniem o zakup towaru.
2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili otrzymania przez Zamawiającego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów lub wycofania oferowanej ceny przed potwierdzeniem zamówienia realizacji, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży lub wprowadzania w nich zmian. Uprawnienie powyższe nie ma wpływu na ceny towarów w zamówieniach złożonych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
4. Ceny towarów prezentowanych w sklepie internetowym kyoSHOP. podane są w walucie polskiej PLN. Dla prezentowanych towarów wszystkie ceny są cenami brutto. Przeglądając zamówienie (koszyk) podano cenę brutto, podatek, cenę brutto do zapłaty. Cena nie zawiera kosztów dostawy. Wszystkie ceny w sklepie ANMIT S.C. oraz koszty transportu są cenami brutto.
5. Płatności można dokonać za pobraniem (płatność jest dokonywana u kuriera firmy kurierskiej DHL, Poczty Polskiej lub innego przewoźnika) lub dokonać przedpłaty na konto:
02 1240 3927 1111 0010 6420 5765.
6. Istnieje również możliwość dokonania płatności za pomocą Przelewy24.pl. Regulamin i zasady korzystania z płatności Przelewy24.pl określa regulamin Przelewy24 http://www.przelewy24.pl/cms,37,regulamin.htm.
7. Zamawiający może otrzymać fakturę PRO-FORMA, na podstawie której może dokonać przedpłaty.
8. Do każdej przesyłki dołączony jest dowód zakupu - faktura Vat lub paragon fiskalny. Koszty transportu pokrywane są przez Kupującego.
9. Szacunkowy koszt transportu przesyłki jest podawany przy zamówieniu. Jednak z uwagi na nietypowe gabaryty oraz dużą wagę artykułów koszty wysyłki mogą ulec zmianie, o czym Zamawiający zostanie poinformowany odrębnym e-mailem.
10. Dla wszystkich przesyłek powyżej 20 kg koszt wysyłki zostanie określony indywidualnie.
11. W celu określenia kosztów wysyłki Zamawiający jest zobowiązany podać kod pocztowy i nazwę miejscowości, do której przesyłka ma zostać dostarczona. Zamówienie będzie realizowane po zaakceptowaniu przez Zamawiającego kosztów wysyłki.

VI. Realizacja i dostawa zamówienia

1. Zamówione produkty dostarczane są do Zamawiającego przez firmę przewozową DHL, Pocztę Polską lub inną firmę przewozową.
2. Czas realizacji zamówienia jest to czas jaki upływa od chwili potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu. Do czasu realizacji zamówienie dolicza się dodatkowo czas transportu firmy DHL, Poczty Polskiej lub innego przewoźnika (czas transportu waha się od jednego do pięciu dni roboczych). Czas realizacji zamówienia wynosi do 14 dni roboczych od następnego dnia od potwierdzenia zamówienia.
3. Możliwy jest własny odbiór towaru z siedziby firmy ANMIT S.C., mieszczącej się w Szczecinie, ul. Adama Mickiewicza 132, w godzinach od 8:00 do 16:00 w dniach roboczych, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym po numerem: 801 000 741.

VII. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy. Zwroty i reklamacje.[Prawo odstąpienia od umowy]

1. Zgodnie z treścią ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827), Zamawiający (kupujący), będący Konsumentem, może odstąpić od umowy zawartej z Sprzedającym bez podawania przyczyn, składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy, w terminie 14 dni od daty doręczenia zamówionego produktu.
2. Konsument korzystając z prawa odstąpienia od umowy jest zwolniony z jakichkolwiek opłat z tego tytułu, za wyjątkiem: kosztów dostawy zamówionej pozycji przekraczających najtańszy sposób dostawy oferowany przez Sprzedającego oraz kosztów bezpośrednio związanych ze zwrotem zamówionej pozycji przez Zamawiającego.
3. W celu odstąpienia od umowy Konsument musi poinformować o tym Sprzedającego przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy dostarczając je drogą pocztową na adres przedsiębiorstwa ANMIT S.C. 71-604 Szczecin ul. Adama Mickiewicza 132, lub drogą elektroniczną na adres: [info@kyoSHOP.pl]. Wzór formularza wraz z pouczeniem o prawie odstąpienia od umowy dostępny jest w Załączniku nr 1.
4. Sprzedający, po otrzymaniu od Konsumenta oświadczenia odstąpienia od umowy, wyśle na podany adres mailowy Konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa umowę uważa się za niezawartą.
6. Sprzedający ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania zamówionej pozycji z powrotem lub dostarczenia mu dowodu jej odesłania.
7. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Konsument ma obowiązek zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, na adres pocztowy Sprzedającego. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
9. Konsument jest odpowiedzialny za zmniejszenie wartości rzeczy, będącej wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny, by stwierdzić charakter, cechy i funkcjonowanie rzeczy.
10. Konsument traci prawo odstąpienia od umowy, w sytuacjach określonych w art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827).

11. Sprzedający jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu towar pozbawiony wad fizycznych i prawnych.
12. Składając zamówienie Zamawiający akceptuje, że w całości wyłączona jest odpowiedzialność z tytułu rękojmi przy umowach sprzedaży, w których Zamawiający (kupujący) jest przedsiębiorcą. Jednakże powyższe zastrzeżenie nie dotyczy Zamawiającego Konsumenta, któremu przysługuje prawo do złożenia reklamacji w przypadku, gdy produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
13. Sprzedający ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne, które istniały w chwili wydania produktu Zamawiającemu Konsumentowi lub wynikły z przyczyny tkwiącej w produkcie sprzedanym w tej samej chwili.
14. Reklamacje można składać drogą elektroniczną poprzez kontakt mailowy ze Sprzedającym za pomocą adresu mailowego: [info@kyoSHOP.pl] lub drogą pocztową na adres przedsiębiorstwa ANMIT S.C. 71-147 Szczecin ul. Adama Mickiewicza 132 z dopiskiem "REKLAMACJA". Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać następujące dane: imię, nazwisko Konsumenta, login, adres poczty elektronicznej, pełną nazwę towaru, model i numer seryjny, podać datę jego zakupu, dane osoby, która dokonała zakupu oraz opis usterki a także okoliczności uzasadniające reklamację. W zależności od rodzaju reklamowanego produktu, Zamawiający może zostać dodatkowo poproszony o przesłanie zdjęcia reklamowanego produktu lub samego produktu na adres przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem, że koszty wysyłki do Sprzedającego reklamowanego produktu w ramach procedury reklamacyjnej pokrywa Zamawiający Konsument.
15. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Zamawiający Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego Konsumenta, wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady.
16. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.
17. Zamawiający Konsument nie może odstąpić od umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.
18. Sprzedający może odmówić wymiany produktu wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży produktu wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego Konsumenta jest niemożliwe lub, w porównaniu z drugim możliwym sposobem, wymagałoby nadmiernych kosztów.
19. Reklamacje będą rozpatrywane najpóźniej w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Sprzedającego reklamacji, o czym Zamawiający Konsument zostanie powiadomiony za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mailowy, podany przez Zamawiającego Konsumenta lub przesyłką pocztową na adres wskazany przez Zamawiającego Konsumenta.

VIII. Polityka prywatności

1. Klient rejestrując się w Sklepie Internetowym podaje swoje dane dobrowolnie.
2. Zarejestrowanie jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę ANMIT S.C. danych osobowych zawartych w zamówieniu zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. ze zm.), która gwarantuje prawo do wglądu do własnych danych, ich poprawiania oraz usunięcia.
3. Dane osobowe przekazywane nam przez zamawiających sklepu kyoSHOP.pl, są przetwarzane przez Anmit S.C. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Adama Mickiewicza 132.
4. Powierzone nam dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu:
a) umożliwienia Klientowi zalogowania się w Sklepie Internetowym,
b) realizacji zamówienia,
c) wysłania informacji handlowej, jeśli zamawiający wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez sklep kyoSHOP.pl.
5. Dane zbierane podczas transakcji zakupu są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji płatności za złożone zamówienie.
6. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
7. Akceptując regulamin klient wyraża zgodę na wysłanie drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w kyoSHOP.pl w ramach programu Zaufane Opinie. W takim zakresie, dane osobowe (w tym adres e-mail oraz informacje o dokonanym zakupie) zostaną przekazane Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 182.
8. Akceptując regulamin klient wyraża zgodę na wysłanie drogą elektroniczną ankiet badających satysfakcję klientów z dokonanych zakupów w kyoSHOP.pl w ramach programu Opineo. W takim zakresie, dane osobowe (w tym adres e-mail oraz informacje o dokonanym zakupie) zostaną przekazane Opineo sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-333), ul. Powstańców Śląskich 2-4, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia ? Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 357466 (Opineo) NIP 897-176-26-04.
9. Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. ze zm.).
10. Klient może samodzielnie dokonać zmiany danych podanych w systemie Sklepu Internetowego.
11. Zmianie nie podlegają dane użyte do transakcji zakupu, gdyż są one częścią dokumentu księgowego, oraz dane zbierane automatycznie.
12. Klient, który założył konto w Sklepie Internetowym, może w dowolnym czasie złożyć wniosek do Sklepu Internetowego o jego usunięcie. Usunięcie konta jest nieodwracalne i oznacza usunięcie wszelkich danych Klienta. Odtworzenie takiego konta nie będzie możliwe.
13. Powierzone nam dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:
a) Ustawie z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t. ze zm.),
b) Ustawie z dnia 18.07.2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422-j.t. ze zm.),
c) Rozporządzeniu z dnia 29.04.2004r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
14. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), RODO.
15. Dane osobowe pozyskane w ramach formularza kontaktowego lub rejestracji w kyoSHOP przetwarzane będą w celu rozpatrzenia przesłanego zapytania, a podstawę przetwarzania danych stanowi realizacja prawnie uzasadnionych interesów firmy Anmit s.c. poprzez zapewnienie możliwości kontaktu użytkowników strony www z firmą Anmit s.c. Administratorem danych osobowych jest Anmit s.c. z siedzibą w Szczecinie, przy ul. Adama Mickiewicza 132.
16. Pozyskane dane osobowe będą przetwarzane przez czas konieczny do przetworzenia zapytania zawartego w powyższym formularzu. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania lub zamówienia. W przypadku podania danych przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.
17. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności, o czym Klienci Sklepu Internetowego zostaną poinformowani na stronie Sklepu Internetowego.

IX. Postanowienia końcowe

1. Niniejszy Regulamin jest jedynym dokumentem określającym sposób i zasady składania zamówień.
2. Uznanie poszczególnych postanowień niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważne bądź nieskuteczne, nie wpływa na ważność czy skuteczność pozostałych postanowień Regulaminu. W miejsce nieważnego postanowienia zastosowana będzie reguła, która jest najbliższa celom nieważnego postanowienia i całego niniejszego Regulaminu.
3. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu wyraźnego ich wskazania i umieszczenia na stronie Sklepu Internetowego.
4. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie Sklepu Internetowego
5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres e-mail wskazany przez Klienta oraz za usuwanie i blokowanie wiadomości e-mail przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta.
6. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez nieuprawnione osoby trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad ostrożności przez Klienta przy posługiwaniu się loginem i hasłem do konta.
7. Wszelkie uwagi dotyczące pracy serwisu prosimy kierować na adres Sprzedającego oraz na adres e-mailowy info@kyoSHOP.pl
8. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy w szczególności ustawa o prawach konsumenta oraz przepisy Kodeksu Cywilnego i ustawy o ochronie danych osobowych.
9. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2013r.

Załącznik 1 - Wzór odstapienia od Umowy

Zasady używania Cookies

Bezpieczne płatności

Dostawa